Vedtægter


                      KLUBBEN:

§1                  Klubbens navn er: Viborg Fotoklub Motiv, stiftet den 16. november 1974.

§2                  Hvis klubbens navn og bomærke benyttes ved udstillinger mm. Skal bestyrelsens godkendelse foreligge skriftligt.

                      FORMÅL:

§3                  Klubbens formål er at hjælpe og støtte medlemmerne i fotografisk henseende, og øve en udadrettet kulturel indsats, dels gennem afholdelse af møder, foredrag, udstillinger, udflugter, samlemapper, billedkonkurrencer, saglig kritik og eventuelle indkøb mm. Og dels gennem at søge at skabe et godt, venskabeligt samvær, således at medlemmerne også indbyrdes kan støtte og hjælpe hinanden med råd og vejledning.

                      MEDLEMSKAB:

§4                  Kontingent fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling. Kontingent betales kvartalsvis forud. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§5                  Ved kontingentrestance udover en måned kan et medlem ekskluderes af bestyrelsen, hvis ikke andet er aftalt med kassereren.

§6                  Nye medlemmer kan maksimalt deltage i 2 klubaftener på prøve, hvorefter indmeldelse skal foretages og kontingent skal betales. For prøvemedlemmer kan der opkræves ”entre” for deltagelse i særlige arrangementer.

                      GENERALFORSAMLING:

§7                  Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af januar kvartal. Ekstraordinær generalforsamling kan kun indkaldes af en samlet bestyrelse eller når mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Indkaldelse til en generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel og med angivelse af en af bestyrelsen fastsat dagsorden. Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen i skriftlig form.

                      Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1.     Valg af dirigent
2.     Formandens beretning
3.     Kassererens beretning
4.     Indkomne forslag
5.     Bestyrelsesvalg, valg af formand, kasserer og sekretær
6.     Revisorvalg, valg af 2 revisorer
7.     Eventuelt

§8                  Lovændring kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst en tredjedel af medlemmerne er til stede, og skal afgøres med to tredjedeles majoritet, dog kan bestyrelsen ændre reglerne i en løbende periode mod en endelig godkendelse/frafald på den førstkommende generalforsamling. Andre spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflerhed, dog med de i §13 nævnte regler angående klubbens opløsning undtaget. Såfremt blot et medlem ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt.

§9                  Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er medlemmer, som har været medlemmer i mindst 12 måneder og som ikke er i kontingentrestance ifølge §4.

                      BESTYRELSEN:

§10                 Klubben ledes af en trepersoners bestyrelse, bestående af formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling

§11                 Bestyrelsen lægger arbejdsplaner, fastsætter regler for konkurrencer, udvælger dommerkomiteer og fastsætter møder, udflugter mm.

§12                 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt medlemmerne til løsning af bestemte opgaver.

                      OPHÆVELSE AF KLUBBEN:

§13                 Beslutning om klubbens opløsning kan kun træffes på en generalforsamling, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og to tredjedele af de tilstedeværende stemmer derfor. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen – senest en måned efter – med spørgsmålet om klubbens opløsning på dagsordenen, indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor klubbens opløsning, uanset de mødtes antal, kan vedtages med to tredjedeles majoritet. I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen samtidig bestemmelse om, hvad der skal foretages med klubbens midler. Dette afgøres ved simpel stemmeflerhed.